Vyhledávání

Program

Církev československá husitská

 
Vznik
CČS vznikla v roce 1920 oddělením od církve Římskokatolické. Na jejím počátku stálo hnutí modernistických katolických kněží usilujících  o reformy, které by přiblížily církev současnému člověku. Návrh těchto reforem byl však tehdejším papežem Benediktem XV. zamítnut jako nediskutovatelný (indiscutabile). Mezi návrhy mimo jiné patřilo: sloužení mše v českém jazyce,  svoboda svědomí-např. zpověď jako možnost nikoliv jako příkaz či povinnost, revize vztahu církve k české reformaci (M.J.Hus, J.A.Komenský…) zdobrovolnění kněžského celibátu(byl zaveden až ve středověku), nelpění na nevědeckých názorech, zapojení laiků do správy církve…atd. Některé z těchto požadavků ŘK církev po 50 letech nakonec sama realizovala.

Mnozí  kněží z reformního hnutí  se papežským odmítnutím   nedali odradit a provedli reformy cestou činu(via facti) a na vánoce 1919 sloužili mši v českém jazyce. Posíleni obrovským ohlasem pak v lednu 1920 založili novou, na Římu nezávislou  církev Československou.

 
Charakteristika
CČSH si uchovala mnohé prvky z katolictví (liturgie, 7 svátostí) Snažila se však od počátku navazovat na odkaz české reformace (husitství, Jednota bratrská). Můžeme o ní říci, že je to církve středu, která se snaží o propojení tradic katolických i reformačních. Ve světě má obdobu např. v církvi anglikánské. V roce  1948 otevřela jako jedna z prvních na světě kněžskou službu i ženám.
Symbolem církve je kalich s křížem, jež zpřítomňuje prostor církve propojující v sobě katolickou a protestantskou tradici víry. Oblekem duchovního je černý talár s červeným kalichem a bílá štola. Dnes tvoří církev 340 farností – náboženských obcí, ty jsou sdruženy do vikariátů (my jsme Brno-město), vikariáty do diecézí (my jsme brněnská, další je olomoucká, královéhradecká, plzeňská, pražská a slovenská). Každá diecéze má v čele biskupa (náš brněnský biskup je ThDr. Petr Šandera, nar. v roce 1964), hlavou celé církve československé husitské je patriarcha – nyní ThDr. Tomáš Butta, nar. v roce 1958).V ČR je v počtu věřících třetí největší.
 

 

Historie náboženské obce

I když byla náboženská obec v Řečkovicích založena roku 1940, první bohoslužby se v Řečkovicích na návsi konaly už v červenci 1922. Až do roku 1925 podléhali Řečkovice pod duchovní správu v Brně. V roce 1928 se zřetelně rýsuje zvláštní postavení Řečkovic. Ač je zde jen pouhý místní výbor církve, stará se též o Jehnice, Ořešín a Mokrou Horu. Od roku 1931 si začíná šetřit na vlastní chrám, další roky se nesly ve znamení vytvoření samostatné náboženskké obce. Byl zakoupen domek k bohoslužbám, pozdější fara. 1. září 1939 byl přidělen nový duchovní Karel Pudich a od října vykonával pravidelné bohoslužby. 31.března 1940 se sešlo ustavující shromáždění za vellké účasti příslušníků církve. Byla zvolena první rada starších i jednotlivé odbory. Další roky byly poznamenány touhou po budování nejenom náboženské obce, ale i sboru. Sen mnoha členů náboženské obce se uskutečnil, když v roce 1957 byl vybudován Sbor Páně. Od té doby až dodnes se v náboženské obci vyměnilo mnoho duchovních a členů rad starších i řadových členů, kteří podle svých možností a darů se starali a starají o všechny práce a o duchovní život v náboženské obci

 

Neobvyklé okolnosti vzniku Sboru Páně CČSH v Brně.pdf (181205)

Součanost

Po roce 1989 se mohla naše náboženká obec opět plně zapojit do veřejného života. Byla postupně  obnovena spolupráce se školami, domovy důchodců a radnicí městské části Brno - Řečkovice.Ve školách se opět začalo vyučovat náboženství, v domovech důchodců konat bohoslužby. Úřad městké části pomáhá náboženské obci s propagací akcí,  zve naše duchovní na významné akce, např. výročí, slavnosti apod. V roce 2005 poskytla naší náboženské obci dotaci na revitalizaci prostranství vedle sboru,aby mohlo sloužit k oddechu, ale i sportovním aktivitám nejen členům obce, ale i široké veřejnosti.

Od roku 2002, kdy proběhl 1. ročník soutěžní výstavy Velikonoce a my a Vánoce a my(výstava dětké umělecké tvorby,další ročníky výstavy se konaly v roce 2004 a 2005), se nám podařila rozšířit spolupráce se základními školami. Spolupracujeme hlavně s  místními  základními školami  Horácké náměstí a Speciální základní školou pro neslyšící na Novoměstké ulici. Pořádáme pro školy divadelní představení, výstavy, výtvarné dílny. Všechny tyto aktivity mají u dětí i pedagogů pozitivní ohlas a těší se, na co k nám přijdou příště.

 

V na sklonku roku 1999 byl uveden  v našem sboru muzikál Marnotratný syn, jehož autorem je člen naší  náboženské obce Zdeněk Plech,operní pěvec, který je dnes sólista v Národním divadle v Praze. Muzikál sklidil velký úspěch u diváků. Okolo muzikálu vznikla skupina lidí, která se rozhodla založit občanské sdružení Verbum et Musica. Více o sdružení se dozvíte v sekci kluby a komunity. Další muzikál Kazatel (o Mistru Janu Husovi)  byl uveden v roce 2005.kazatel.pdf (250,7 kB)